Tinustechniek; Premium Volvo Upgrades   slogan tinustechniek

  Home
  Produkten
       Ophanging
       PU bussen
       Uitlaten
       Motortoebehoren
       Motordelen
       Aandrijving
       Specials
       Diversen
       Tools
       !! Opruiming !!

  Artikelen

  Contact
  Partners
    Hot-Spark
    Advanced Performance Parts
    Tinustuning
    Tinustussengas

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Tinustechniek

Alle door Tinustechniek vermelde prijzen zijn inclusief 21% btw, tenzij anders vermeld, en exclusief eventuele verzend- en rembourskosten. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. Op alle leveringen zijn onderstaande Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing.


1. Betalingstermijn en eigendomsbepaling

Indien de afnemer in eerste instantie niet voldoet aan de op de factuur vermelde betalingstermijn, zal de afnemer per e-mail of telefoon hierop geattendeerd worden. Wanneer de op de factuur vermelde betalingstermijn met tenminste twee weken wordt overschreden, behoudt Tinustechniek zich het recht om een verhoging van 15% van de op de factuur vermelde totaalprijs in rekening te brengen. Indien het oorspronkelijke factuurbedrag en/of de 15% verhoging vervolgens niet binnen 6 weken na de op de factuur vermelde betalingstermijn is voldaan, wordt het boetebedrag verhoogd naar 25%. Indien het oorspronkelijke factuurbedrag en/of de 25% boeteverhoging vervolgens niet binnen 9 weken na de oorspronkelijke op de factuur vermelde betalingstermijn is voldaan, zal het resterende bedrag via het ingeschakelde incassobureau gend worden. De aanvullende kosten worden eveneens in rekening gebracht aan de afnemer.

Wanneer op voorhand het vermoeden bestaat dat de afnemer in de betaliongsverplichting tekort zal schieten, is Tinustechniek gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te nemen. Na terugneming zal de afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde. Deze kan in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke aankoopprijs, en wordt verminderd met de bijkomende kosten van terugname.

Zolang er geen volledige betaling van de geleverde produckten heeft plaatsgevonden blijven deze goederen eigendom van Tinustechniek.


2. Levering en overmacht

Levering vindt zo spoedig mogelijk plaats na bestelling. Het kan echter zijn dat een bepaald product niet voorradig is, of dat een levertijd van toepassing is. De levering kan dan uitgesteld worden. Indien nodig krijgt u hiervan bericht via e-mail of telefoon. In geval van overmacht aan de zijde van Tinustechniekm behoudt Tinustechniek zich het recht de (koop)overeenkomst te ontbinden. In dat geval zal de afnemer slechts gehouden zijn tot betaling van het reeds gepresteerde danwel geleverde. Overmacht is mede aanwezig indien de toeleverancier van Tinustechniek om welke reden dan ook goederen dan wel benodigde grondstoffen niet of niet tijdig heeft geleverd.


3. Aansprakelijkheid

Tinustechniek is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect en in welke vorm dan ook, die het gevolg zijn of zou kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid voor het doel waarvoor de afnemer de goederen heeft gekocht, van de door Tinustechniek geleverde goederen. Tinustechniek is niet verantwoordelijk voor gevolgschade ontstaan door het disfunctioneren van een product. Tinustechniek is eveneens niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen welke het gevolg zijn van overmacht.


4. Garantie

Tinustechniek confirmeerd zich aan de garantiebepalingen van haar toeleveranciers. Alle garantieclaims die gebaseerd zijn op (ondeskundig) gebruik, slijtage, fouten, vallen, stoten etc. worden niet in behandeling genomen. Alle overige claims worden in behandeling genomen. Het terugzenden van een product is voor rekening van de afnemer. Indien een product binnen 7 dagen na levering kapot gaat (bij normaal gebruik) neemt Tinustechniek de kosten voor verzending voor haar rekening. De melding door de afnemer dient in dat geval direct en onverwijld binnen 7 dagen na levering gedaan te worden. Bij retourzendingen dienen de goederen dienen deugdelijk verpakt te worden. Indien dit niet het geval is, is de eventuele schade door verzending voor rekening van de afnemer.

Het product gaat na ontvangst retour naar de fabrikant. Aldaar wordt besloten of het product binnen de garantie valt of niet. Indien dit niet het geval is zijn de gemaakte kosten voor rekening van de afnemer. Indien dit wel het geval is wordt zo spoedig een vervangend exemplaar toegezonden.


5. Privacy

Tinustechniek respecteerd uw privacy, en verplicht zich zelf om met zorg om te gaan met uw gegevens. Gegevens van afnemers kunnen gebruikt om de afnemer te informeren over de status van bestellinging, offertes, aanbiedingen of adviezen. Gegevens van afnemers worden niet gebruikt om reclame-uitingen te verspreiden voor derden, tenzij noodzakelijk voor de levering van producten en op grond van wettelijke verplichtingen.

Website and contents Copyright Tinustechniek 2007.